Rzeczoznawstwo

Tradycje rzeczoznawcze w SIMP sięgają 1928r., kiedy po raz pierwszy zostały opracowane opinie materiałów normalizacyjnych dla potrzeb nowopowstałego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Od 1957r., Stowarzyszenie rozpoczęło zorganizowaną działalność rzeczoznawczą, opartą początkowo o sieć grup rzeczoznawców zlokalizowanych przy większych oddziałach wojewódzkich, a od 1974r. prowadzoną przez profesjonalne, specjalnie powołane wielooddziałowe przedsiębiorstwo jakim jest Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego ZORPOT.

Począwszy od 1964r. przy Zarządzie Głównym SIMP pracuje Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SIMP, która na podstawie odpowiednich regulaminów nadaje tytuł “rzeczoznawca SIMP” w kilkudziesięciu specjalnościach, praktycznie we wszystkich dziedzinach mechaniki. Na wniosek tej Komisji wybitni specjaliści, legitymujący się bardzo dużym dorobkiem naukowym i zawodowym, otrzymują tytuł “dyplomowany rzeczoznawca SIMP”.

Głównymi wymogami formalnymi stawianymi członkom SIMP, aspirującymi do tytułu “rzeczoznawca SIMP” są:
    - minimum 4-letni staż pracy w przypadku osób posiadających tytuł inżyniera i 7-letni staż pracy w przypadku techników,
    - minimum roczny staż członkowski w SIMP,
    - złożenie stosownego wniosku wraz z dokumentacją potwierdzającą wykształcenie, dorobek zawodowy i naukowy, poświadczoną przez zakład pracy i stosownie do miejsca zamieszkania sekcję naukowo-techniczną i oddział SIMP.

W wyniku pozytywnego przewodu kwalifikacyjnego, obok legitymacji i pieczątek imiennych, rzeczoznawcy SIMP otrzymują terminowe certyfikaty poświadczające kwalifikacje zawodowe, natomiast dyplomowani rzeczoznawcy SIMP – bezterminowe dyplomy, wg wzorów określonych w regulaminach. Regulaminy określają również tryb i warunki korzystania w praktyce z uzyskanych uprawnień.

Z Ośrodkiem SIMP-ZORPOT współpracują między minnymi rzeczoznawcy w następujących branżach:
Imię i nazwisko:Kazimierz Stec
Rzeczoznawca Nr: 632/82Nr specjalności: 406, 115, 830
Nazwa specjalności: Technika sanitarna; Systemy bhp i ochrona środowiska; Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów; ekspert SIMP ds. europejskiej harmonizacji technicznej.
Imię i nazwisko:Katarzyna Pachelska
Rzeczoznawca Nr: 9867/13Nr specjalności: 313, 830,115
Nazwa specjalności: Aparatura i urządzenia dla przemysłu chemicznego; Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów, Systemy bhp i ochrona środowiska.
Imię i nazwisko:Zbigniew Korluk
Rzeczoznawca Nr: 9673/08Nr specjalności: 101, 316, 830
Nazwa specjalności: Projektowanie i organizacja zakładów przemysłowych; Maszyny włókiennicze i odzieżowe; Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów.
Imię i nazwisko:Jerzy Foltyn
Rzeczoznawca Nr: 2503Nr specjalności: 295/03/06/09
Nazwa specjalności: Technika samochodowa i ruch drogowy, techniczna i kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych, badanie oznakowań identyfikacyjnych pojazdów.
Imię i nazwisko:Daniela Żuk
Rzeczoznawca Nr: 5067Nr specjalności: 319
Nazwa specjalności: Maszyny i sprzęt rolniczy.

Copyright © 1997-2024 SIMP-ZORPOT. Wszystkie prawa zastrzeżone